Vakbondvrouwen internationaal actief voor ‘Gewoon Goed Werk’

Printervriendelijke versieSend by email

Zowel in Turkije als in Nederland is er sprake van toenemende precariteit van vrouwelijke werkneemsters. Neo-liberaal beleid in combinatie met crisis maatregelen verslechteren in rap tempo de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en werkplek. Tegelijkertijd is het ook nog vaak een uitdaging om binnen vakbondsorganisatie specifiek deze, aan vrouwen en arbeid gerelateerde problemen, op de vakbondsagenda te krijgen; zeker in Turkije, maar ook nog in Nederland. In Turkije komt hierbij dat de overheid de repressie opvoert tegen vrouwen netwerken binnen de onafhankelijke vakbeweging, vooral waar dit kritische vakbondscommissies betreft van vrouwen met een Koerdische achtergrond. De combinatie van toenemende precariteit van vrouwelijke werkneemsters en moeilijkheden mbt hun zelf-organisatie hebben geleid tot de noodzaak van dit project. De doelstelling is deze toenemende precariteit van vrouwen op de werkplek in beeld brengen en bij te dragen aan de organisatie van deze vrouwen, zowel in Nederland als Turkije. Zodoende draagt het project bij aan het behalen van de ‘decent work agenda’ van de ILO.

 

De twee belangrijkste doelgroepen in dit project zijn de vakbondsleden van de vrouwencommissie van de onafhankelijke ambtenaren confederatie KESK in Turkije en de vakbondsleden van FNV Vrouw en Abvakabo FNV, participerend in het Netwerk Vrouwen FNV. In de context van Turkije is het project dus vooral gericht op de participatie van de vrouwencommissie van de KESK. Hierin zitten afgevaardigden van de vrouwencommissie van de 11 aangesloten bonden. Deze vakbonden vertegenwoordigen 11 sectoren: gemeentes, zorg, onderwijs, media, transport, mijnbouw, bouw, energie, office employers, kunst en cultuur, bos- en landbouw. Religie is ook nog een sector waar de KESK organiseerd, echter binnen deze sector is er geen actieve vrouwencommissie. Binnen de project activiteiten zullen de vertegenwoordigers van de vrouwencommissie van de vakbonden die organiseren in de 11 overige genoemde sectoren participeren. Vooral de lerarenbond, Egitim-Sen heeft hierbij een sterke vrouwengroep. De schatting is dat er in Turkije zo’n 125 vrouwen participeren.

In de context vanuit Nederland: Voor de deelname van Abvakabo FNV en FNV Vrouw in dit project worden leden gevraagd van Abvakabo FNV, FNV Vrouw en vrouwen die aan het Netwerk Vrouwen FNV deelnemen.De leden van het Netwerk Vrouwen FNV komen uit alle sectoren van de FNV, participeren in de verschillende gremia van diverse bonden en het ledenparlement, waardoor het project openstaat voor alle sectoren waarbinnen precair werk wordt verricht.  In eerste insantie verwachten we met name deelneemsters uit de sectoren zorg en welzijn, maar ook de domestic workers (Bondgenoten) zien we als mogelijke doelgroep. De schatting is dat FNV breed er 30-50 vrouwen zullen participeren.

Naast de deelnemers vanuit Nederland en Turkije zullen vrouwencommissies van vakbondsorganisaties uit Marokko, Tunesië en Egypte worden betrokken. Zij zullen in hun nationale context dezelfde activiteiten organiseren als in Nederland en Turkije. Tijdens de internationale bijeenkomst in Juni zullen uit elk land een vakbondsvertegenwoordiger en een kaderlid de resultaten uit hun land presenteren. De kosten van de participatie van deze vakbondsleden valt echter buiten deze aanvraag. Belangrijk is echter wel dat de reikwijdte van dit project dus breder is dat de nationale contexten Nederland en Turkije, en dat het internationale netwerk dat wordt opgebouwd ook zal bestaan uit vertegenwoordigers van vrouwencommissies uit Marokko, Tunesië en Egypte. 

De algemene projectdoelstelling is: het versterken van de zelf-organisatie van vrouwelijke werknemers die zich in precaire werkomstandigheden bevinden in de publieke sector zowel in Nederland als in Turkije.

Om dit te kunnen bereiken moeten de volgende concrete projectdoelen gehaald worden:

  1. Verhoogde kennis en beter inzicht in de situatie van precair werk voor vrouwelijke vakbondsleden en vakbondsbestuurders van Turkse en Nederlandse vakbonden
  2. Verhoogde kennis over en beter inzicht in de mogenlijkheden voor (vakbonds)organisatie van deze vrouwen.
  3. Een versterkt internationaal netwerk van vrouwelijke werknemers die onder precaire omstandigheden arbeid verrichten.

De volgende activiteiten staan gepland voor het bereiken van de genoemde doelstellingen:

  • 2 voorbereidende workshops in beide projectlanden. Met als overkoepelende thema’s:
  1. Inventarisatie van precair werk voor vrouwen.
  2. Zelf-organisatie van precaire vrouwelijke werkneemsters. 
  • Een internationaal seminar in Ankara, Turkije
  • 1 terugkoppelingsworkshop, waar de resultaten van de internationale bijeenkomst zullen worden gedeeld met een breder publiek (zowel binnen als buiten de vakbond).  

 

Concrete resultaten project:

1. Gesystematiseerde informatie over precair werk voor vrouwen in Nederland en Turkije

2. Concreet actieplan om deze problemen aan te pakken middels (vakbonds)organisatie.

3. Een versterkt internationaal netwerk van vrouwencommissies van verschillende vakbonden en vrouwenorganisaties die het probleem van precair werk van vrouwen prominenter op de politieke agenda gaat zetten.

TIE-Netherlands is de coördinerende organisatie in nauwe samenwerking met Abvakabo FNV en FNV Vrouw. Beide vakbonden participeren in het Netwerk Vrouwen FNV welke FNV-breed is. Participanten van het Netwerk Vrouwen FNV kunnen namens Abvakabo FNV en FNV Vrouw participeren in dit project, waardoor de  netwerkvormende functie van het project extra wordt versterkt..  TIE-Netherlands is ook verantwoordelijk voor de coördinatie met andere betrokken partijen in Nederland en de communicatie met de betrokken organisaties in Turkije. TIE rapporteert, samen met de betrokken vakbondsleden en bestuurders van AbvaKabo FNV en FNV vrouw en evalueert de voortgang van het project met de betrokkenen. TIE is ook verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en evaluatie met KESK en voor de inhoudelijke en financiële rapportage.

De uitvoerende partner in Turkije is de vrouwen commissie van de KESK vakcentrale.  Zij zijn verantwoordelijk voor de lokale coördinatie van activiteiten en financiën. KESK is ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële verslaglegging en evaluatie van de activiteiten in Turkije.

- Voor meer artikelen over de projecten van TIE Netherlands in Turkije, klik hier
-
 Voor meer informatie over het projectland Turkije, klik hier

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren