Belarus

(Voor nieuwsartikelen scroll naar beneden)

TIE-Netherlands voert sinds 1997 TIE-Netherlands projecten uit ter ondersteuning van de onafhankelijke vakbond BKDP (Belarusian Congress of Democratic Trade Unions) in Wit Rusland (of Belarus). In 2012 is een nieuw project van start gegaan, dat financieel ondersteund wordt door FNV Bondgenoten en de EU.  

       Wit-Rusland staat bekend als de laatste dictatuur in Europa. Het land wordt in een ijzeren greep gehouden door president Alexander Loekasjenko, die sinds 1994 aan de macht is. Elk streven van burgers en organisaties naar vrijheid en onafhankelijkheid wordt door zijn autoritaire regiem met repressie beantwoord, soms met bruut geweld, vaak met sluipende bureaucratische middelen. Daarbij moeten vooral onafhankelijke vakbonden en media het ontgelden, die dan ook in een voortdurende overlevingsstrijd gewikkeld zijn.

       Na de presidentsverkiezingen in december 2010 is de repressie en tegenwerking door de autoriteiten verder verhard. Politieke organisaties zijn verboden en veel politieke leiders gearresteerd, ook zijn demonstraties en stakingen verboden. Voor de BKDP betekent het dat BKDP -voorzitter Alexander Yarushuk het land niet meer mag verlaten en het registreren van nieuwe vakbondsorganisaties wordt nu stelselmatig geweigerd.

       Toch is de balans niet louter negatief. Ondanks alle machtsmiddelen en intimidatie is het regime Loekasjenko er niet in geslaagd de onafhankelijke vakbeweging te vernietigen. De BKDP heeft een stabiel ledental van 10.000. Hoewel sommige leden door intimidatie hun lidmaatschap opzeggen, voegen ook steeds nieuwe leden zich bij de onafhankelijke bonden.  Bovendien staat de schending van vakbondsrechten in Wit-Rusland al jaren bovenaan de agenda van de ILO.  

       Het huidige project van TIE-Netherlands richt zich op het versterken van hun interne organisatie en de mobilisatiekracht van de BKDP en haar lidbonden. Door middel van lokale, nationale en internationale trainingen aan vakbondsleden wordt gewerkt aan betere kennis en vaardigheden om hun belangen te verdedigen. De nadruk binnen het huidige project ligt op de versterking van vier groepen kaderleden: jongeren, vrouwen, trainers en VGWM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) experts.   

       Bij de uitvoering van de projecten van TIE in Belarus zijn kaderleden van FNV Bondgenoten nauw betrokken. Via de Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) Metaal van FNV Bondgenoten denken en beslissen zij mee over de richting waarop het project gaat. Door hun actieve deelname in projectactiviteiten wisselen zij kennis en ervaringen uit met hun collega’s in Wit-Rusland over onderwerpen als veiligheid, onderhandelen, organising, of gender.

       Een goed voorbeeld hiervan is het ‘Train-de-Trainers programma” dat zich volledig richt op Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) op het werk. Het is opgezet, gecoördineerd en wordt gedraaid door kaderleden Ton Kitzen en Wim Dekkers. Het doel van dit project, is om leden van de BKDP te leren meer structuur aan te brengen aan hun beleid op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid. In Wit-Rusland bestaat weinig structuur op het vlak van VGWM en er is een gebrek aan kennis over VGWM bij zowel de werknemers als de werkgevers. Ook de experts hebben weinig kennis en praktijkervaring over arbeidsomstandigheden. Als gevolg hiervan staan werknemers bloot aan veel gezondheidsrisico’s en ongelukken op het werk. Ton en Wim zijn sinds begin 2012 bezig met hun programma dat doorloopt tot half 2013. Eind 2012 hebben zij de BKDP het VGWM handboek overhandigd dat zij ontwikkeld hebben op basis van hun ervaring en kennis. Zie hier een filmpje van hun werk.

Hieronder staan ook enkele artikelen.

       Mede dankzij de projecten van TIE zijn kaderleden van de BKDP beter in staat hun belangen naar voren te brengen in het overleg met de bedrijfsleiding en de besluitvormers van de eigen vakbond. Dit geldt vooral voor de vrouwelijke leden, die sinds 2006 een BKDP Vrouwennetwerk hebben opgericht. De bond wordt steeds diverser, bijvoorbeeld door het beginnende jongerennetwerk. Verder is er meer bewustwording onder de leden ten aanzien van bijvoorbeeld corruptie; zij staan kritischer tegenover het beleid binnen de lidbonden. Tenslotte is er meer aandacht educatie van de leden: er is een educatie commissie opgericht en een nationaal comité van trainers die verantwoordelijk zijn voor de duurzaamheid van training binnen de BKDP.

 

Voor vragen over het huidge project van TIE-Netherlands in Belarus mail Anna Ensing: anna@tie-netherlands.nl

Voor meer informatie over de BKDP en Wit Rusland, bezoek de pagina's:

 

English

(scroll down for news articles)

TIE-Netherlands has been supporting the independent democratic trade union BKDP (Belarusian Congress of Democratic Trade Unions) since 1997. A new project started in 2012; it is financially backed by FNV Bondgenoten (the largest trade union in the Netherlands) and the EU.  

Belarus is known as the last remaining dictatorship in Europe, with President Alexander Lukashenko ruling the country with an iron fist since 1994. Any attempts by citizens or organisations towards freedom and independence are crushed by his authoritarian regime, sometimes with brute force, often with devious bureaucratic means. Independent trade unions and media are a constant target, and as a result find themselves in an unrelenting struggle for survival.

Opposition and repression by the authorities was further solidified after the elections in 2012. Political organisations, demonstrations and strike actions were made illegal, and numerous political leaders were arrested. Currently, BKDP chairman Alexander Yaroshuk has been forbidden to leave the country, and any attempts to register new unions are systematically rejected.  

Nevertheless, it is not all doom and gloom. Despite its most devious and intimidating efforts, Lukashenko’s regime has as yet failed to destroy the BKDP. The union maintains a steady membership of 10.000, with some members leaving, but with others joining. In addition, violations of trade union rights in Belarus has become a top priority on the ILO agenda.

The current TIE project focuses on reinforcing the internal organisation and mobilising force of the BKDP and its member unions. Local, national and international training is provided to union members, so as to improve their knowledge and ability to defend their rights. The current project concentrates on strengthening the position of four particular groups of workers: youth, women, instructors and health-and-safety experts.    

FNV members are closely involved in implementing TIE’s projects in Belarus. The Working Group on International Solidarity - Metal deliberates on strategy and offers advice and guidance. By actively participating they are in the position to exchange knowledge and experiences concerning safety, negotiations, organisation and gender, with their colleagues in Belarus.

A good example is the 'Train-the-Trainers program that focuses on Occupational Health & Safety (OS&H) and is set up, coordinated and run by FNV members Ton Kitzen and Wim Dekkers. The goal of this project is to teach the BKDP activists to have more structure in their OS&H policies. In Belarus there is little structure in terms of OS&H and both employees, employers and experts have little knowledge about OS&H. As a result, workers are exposed to health risks and accidents at work. Ton and Wim are working on their program since early 2012 and continue until mid-2013. at the end of 2012, they handed over a manual on OS&H, developed by them and based on their practical experiences. See here a video of their work. Below are some articles.

Members of the BKDP, in part thanks to TIE, are now better equipped to put forth their interests and concerns during negotiations with company management and union decision-makers. This is especially true for female members, who established a BKDP Women’s Network in 2006. The union continues to diversify; there are currently signs of a youth network being established, and notably, members are becoming increasingly aware of problems such as corruption inside the unions. Furthermore, a lot more attention is now given to the education of members; an Education Commission has been established and a National Committee of Instructors has been put in charge of ensuring the sustainability of training given within the BKDP.

For more information on the projects in Belarus, mail Anna Ensing: anna@tie-netherlands.nl

For more information on the BKDP and Belarus visit:

website BKDP: www.bkdp.org

Website Vier Bomen: www.vierbomen.nl

Charter 97 (independent newswebsite) www.charter97.org

ILO: http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/countries/belarus.htm

 

Belarussische vakbond pakt slechte arbeidsomstandigheden aan

Belarussische mijnwerkers bereiken voor het eerst in de geschiedenis verbeteringen in veiligheid en gezondheid in de kalimijnen

Studiebezoek kaderleden van onafhankelijke Russische Metaalbond aan Nederland

Van 26 oktober – 1 november 2014 brachten 3 kaderleden van de onafhankelijke Russische metaalbond MPRA een bezoek aan Nederland. Vice-voorzitter Mikhail Polshchikov deelt zijn indrukken van het bezoek.

Onderhandelen in Belarus: de ervaringen van een jonge bestuurder

 “Altijd terug naar je achterban! Als dat nodig is stop je de onderhandelingen en kom je later terug.” De jonge bestuurder Marijn van der Gaag heeft ruim vier jaar ervaring met collectieve onderhandelingen in de metaalsector. Hij is als bestuurder bij FNV Bondgenoten verantwoordelijk  voor bedrijven in de regio Oost. Maar in het weekend van 11-12 oktober heeft hij een andere taak: het trainen van Belarussische jongeren in het doen van onderhandelen.

FNV Jongeren hebben respect voor dappere Wit Russen

Op 31 juli reisden 4 jonge kaderleden van FNV Bondgenoten met TIE naar Wit Rusland voor de ‘jongeren zomerschool’. Door de repressie in Wit Rusland verliep de activiteit niet zonder problemen. Het versterkte wel de solidariteit en samenwerking tussen de Wit Russische en Nederlandse jonge vakbondsleden. 

“Met wat ondersteuning krijgen de Wit Russen een goede arbo structuur voor elkaar”

In de week van 16 tot 22 juni kregen leden van de Belarussische vakbond BKDP van FNV kaderleden een intensieve training in Veiligheid en Gezondheid op het werk. Aan het eind van de week formuleerden ze hun eigen veiligheidsbeleid. Voorafgaand hadden Ton Kitzen en Wim Dekkers, uit de industrie sector, en Clive Whittle, werkzaam in de metaal, hen hierbij ondersteund.

FNV Kaderleden maken Wit Russische mijnen veiliger

FNV kaderleden Wim Dekkers en Ton Kitzen zijn al jaren actief op het gebied van veiligheid in Wit Rusland. Afgelopen week stonden ze in de media vanwege hun reis naar Minsk. Van 14 tot 22 juni werken Ton en Wim samen met de onafhankelijke vakbond BKDP aan veiligheidsbeleid voor mijnwerkers.

Twaalf werknemers in hongerstaking bij Belarusische tractoronderdelen fabriek

Op 25 maart kondigde de voorzitter van de vrije vakbond SPB, één van BKDP’s lidbonden, een drie-daagse hongerstaking aan. Hierin deed naast voorzitter Michael Kovalkov, de  werknemers Sergey Pechugov, Irina Korshunova , Gennady Lobachyov en Oksana Kernozhitsky mee. Zij protesteerden op deze manier tegen de discriminatie van de leden van de onafhankelijke vakbonden in hun fabriek.

Zwangerschap op het werk in Wit Rusland: "In alle seminars over veiligheid had ik nog nooit zo veel geleerd”

De wetgeving in Wit Rusland is niet slecht waar het gaat over rechten van zwangere en borst voedende vrouwen op het werk. Helaas is de praktijk vaak anders. Dat komt ook doordat vrouwen en mannen weinig kennis hebben over hun rechten op dit gebied. Dankzij de veiligheidsseminars van kaderleden Ton Kitzen en Wim Dekkers bouwen kaderleden en veiligheidsinspecteurs van de Wit Russische vakbond BKDP zelf kennis op over veiligheid en zwangerschap op het werk.

Belarusian Trade Union leaderS go on hunger strike at Mozyr refinery

The chairman of Belarusian Independent Trade Union’s primary organization at Mozyr refinery Jury Shviec intends to go on hunger strike on 14 October.

This way the activist is going to protest against the arbitrary rule on the part of enterprise’s administration and unfair treatment of the independent trade union’s members.

Dik compliment voor Belarussische trainers

Voor het eerst gaven kaderleden van de Belarussische mijnbouwvakbond NPG zelf een training over veiligheid en gezondheid aan hun collega’s. Ton Kitzen en Wim Dekkers waren dit weekend in juni trainer-af en grepen alleen nog in waar en wanneer dat nodig was.

Veiligheidstrainers in Belarus gaan nu zelf aan de slag

Verslag van een VGWM seminar door kaderleden, 1-4 maart 2013.

Kaderleden Ton Kitzen en Wim Dekkers troffen in maart de voorbereidingen om de Belarussische veiligheidinspecteurs binnenkort zelf mensen te laten trainen.

FNV Bondgenoten bezorgd over 'slavernijwet' Belarus en visaweigeringen

In december 2012 is in Belarus het Decreet #9 “On additional measures to develop the timber industry” in werking gesteld.Het decreet ontneemt werknemers in de houtverwerkende industrie het recht om hun baan op te zeggen en wordt daarom ook wel de 'slavernijwet' genoemd. Tevens zijn in 2012 visa geweigerd van TIE medewerkers en een kaderlid. FNV Bondgenoten uit haar ongenoegen over deze ontwikkelingen in een brief aan de Wit Russische autoriteiten en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Internationaal vakbondswerk vastgelegd op video

De jarenlange ervaring van kaderleden Ton Kitzen en Wim Dekkers met internationaal vakbondswerk in Belarus is nu vastgelegd in een korte film. In de film leggen zij uit hoe zij de onafhankelijke vakbond BKDP ondersteunen en waarom dat van belang is. Ook BKDP voorzitter Alexandr Yarushuk komt aan het woord en licht toe waarom die steun zo gewaardeerd wordt. 

De film is hier http://vimeo.com/51984660 te bekijken.

 

Kaderleden overhandigen boek Veilig Werken in Belarus

Kaderleden Ton Kitzen en Wim Dekkers hebben op zaterdag 20 oktober hun handboek over Veilig Werken aangeboden aan de BKDP in Wit Rusland.

Verslag internationale conferentie: “Verbreding van de agenda van de vakbonden in Wit-Rusland.

Op 14 en 15 september namen Wim Dekkers en Ton Kitzen  namens de Werkgroep Internationale Solidariteit van FNV Bondgenoten samen met Anna Ensing van TIE-Netherlands deel aan een internationale conferentie over de Wit Russische Onafhankelijke Vakbond BKDP. 

Verzet is mogelijk

Interview met Belarussische vakbondsleider Oleg Stakhaevich (17 juni 2012)

“Wij zijn bereid om in beroep te gaan tot de hoogste rechter. Ook al moeten wij doorgaan totdat de president wordt vervangen. Want wij willen de maatschappij tonen dat je je kunt verzetten en voor je rechten kunt opkomen.”

Kaderlid Wim Dekkers vertelt DSM over ervaring in Wit Rusland

Kaderlid Wim Dekkers is werkzaam bij chemiebedrijf DSM en via TIE-Netherlands al jaren actief in Belarus. In het juli nummer van het personeelsblad van DSM, wijdt hij in een interview uit over zijn ervaringen.

“Vakbondsleden die zich met veiligheid bezighouden zijn gedreven en kritisch; dat maakt ze kwetsbaar”

Kaderleden over hun training Veiligheid op de Werkvloer in Belarus

Kaderleden Ton en Wim geven al jaren trainingen in Belarus. Ze leren de leden van de onafhankelijke vakbond BKDP hoe ze een structuur rondom Veiligheid en Gezondheid kunnen opbouwen. “Vakbondsleden hebben nu heel veel kennis van veiligheid op het werk. De uitdaging is om deze toe te passen en te verduurzamen. Dat valt niet mee onder de Wit Russische omstandigheden.”

Verslag Studiebezoek Belarussische jongeren

Van 5 tot 12 juni 2011 vond een studiebezoek plaats van jonge Wit Russische vakbondsactivisten aan Nederland. Doel van het bezoek was om het jongerennetwerk te versterken door de jonge vakbondsactivisten kennis te laten maken met verschillende aspecten van de Nederlandse vakbeweging, en om internationale solidariteit tussen Nederlandse en Belarussische vakbondsjongeren te vergroten. Bekijk hier het verslag.   

"Luisteren, vertrouwen en delegeren": Het bouwen aan een vrouwennetwerk binnen de onafhankelijke bond in Belarus

Gesina Hoogsteen is kaderlid bij Albermarle (chemisch bedrijf) in Amsterdam. Samen met Meriem Oublal, kaderlid uit Rotterdam, woonde zij op 9-10 juli 2011 een seminar bij van het vrouwennetwerk van de onafhankelijke vakbond BKDP in Wit-Rusland (Belarus). FNV Bondgenoten werkt al langer samen met BKDP en ondersteunt hen onder andere bij de opzet van een vrouwen- en een jongerennetwerk, in het kader van een project dat wordt gecoördineerd door TIE-Netherlands.

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren