Belarus

(Voor nieuwsartikelen scroll naar beneden)

TIE-Netherlands voert sinds 1997 TIE-Netherlands projecten uit ter ondersteuning van de onafhankelijke vakbond BKDP (Belarusian Congress of Democratic Trade Unions) in Wit Rusland (of Belarus). In 2012 is een nieuw project van start gegaan, dat financieel ondersteund wordt door FNV Bondgenoten en de EU.  

       Wit-Rusland staat bekend als de laatste dictatuur in Europa. Het land wordt in een ijzeren greep gehouden door president Alexander Loekasjenko, die sinds 1994 aan de macht is. Elk streven van burgers en organisaties naar vrijheid en onafhankelijkheid wordt door zijn autoritaire regiem met repressie beantwoord, soms met bruut geweld, vaak met sluipende bureaucratische middelen. Daarbij moeten vooral onafhankelijke vakbonden en media het ontgelden, die dan ook in een voortdurende overlevingsstrijd gewikkeld zijn.

       Na de presidentsverkiezingen in december 2010 is de repressie en tegenwerking door de autoriteiten verder verhard. Politieke organisaties zijn verboden en veel politieke leiders gearresteerd, ook zijn demonstraties en stakingen verboden. Voor de BKDP betekent het dat BKDP -voorzitter Alexander Yarushuk het land niet meer mag verlaten en het registreren van nieuwe vakbondsorganisaties wordt nu stelselmatig geweigerd.

       Toch is de balans niet louter negatief. Ondanks alle machtsmiddelen en intimidatie is het regime Loekasjenko er niet in geslaagd de onafhankelijke vakbeweging te vernietigen. De BKDP heeft een stabiel ledental van 10.000. Hoewel sommige leden door intimidatie hun lidmaatschap opzeggen, voegen ook steeds nieuwe leden zich bij de onafhankelijke bonden.  Bovendien staat de schending van vakbondsrechten in Wit-Rusland al jaren bovenaan de agenda van de ILO.  

       Het huidige project van TIE-Netherlands richt zich op het versterken van hun interne organisatie en de mobilisatiekracht van de BKDP en haar lidbonden. Door middel van lokale, nationale en internationale trainingen aan vakbondsleden wordt gewerkt aan betere kennis en vaardigheden om hun belangen te verdedigen. De nadruk binnen het huidige project ligt op de versterking van vier groepen kaderleden: jongeren, vrouwen, trainers en VGWM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) experts.   

       Bij de uitvoering van de projecten van TIE in Belarus zijn kaderleden van FNV Bondgenoten nauw betrokken. Via de Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) Metaal van FNV Bondgenoten denken en beslissen zij mee over de richting waarop het project gaat. Door hun actieve deelname in projectactiviteiten wisselen zij kennis en ervaringen uit met hun collega’s in Wit-Rusland over onderwerpen als veiligheid, onderhandelen, organising, of gender.

       Een goed voorbeeld hiervan is het ‘Train-de-Trainers programma” dat zich volledig richt op Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) op het werk. Het is opgezet, gecoördineerd en wordt gedraaid door kaderleden Ton Kitzen en Wim Dekkers. Het doel van dit project, is om leden van de BKDP te leren meer structuur aan te brengen aan hun beleid op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid. In Wit-Rusland bestaat weinig structuur op het vlak van VGWM en er is een gebrek aan kennis over VGWM bij zowel de werknemers als de werkgevers. Ook de experts hebben weinig kennis en praktijkervaring over arbeidsomstandigheden. Als gevolg hiervan staan werknemers bloot aan veel gezondheidsrisico’s en ongelukken op het werk. Ton en Wim zijn sinds begin 2012 bezig met hun programma dat doorloopt tot half 2013. Eind 2012 hebben zij de BKDP het VGWM handboek overhandigd dat zij ontwikkeld hebben op basis van hun ervaring en kennis. Zie hier een filmpje van hun werk.

Hieronder staan ook enkele artikelen.

       Mede dankzij de projecten van TIE zijn kaderleden van de BKDP beter in staat hun belangen naar voren te brengen in het overleg met de bedrijfsleiding en de besluitvormers van de eigen vakbond. Dit geldt vooral voor de vrouwelijke leden, die sinds 2006 een BKDP Vrouwennetwerk hebben opgericht. De bond wordt steeds diverser, bijvoorbeeld door het beginnende jongerennetwerk. Verder is er meer bewustwording onder de leden ten aanzien van bijvoorbeeld corruptie; zij staan kritischer tegenover het beleid binnen de lidbonden. Tenslotte is er meer aandacht educatie van de leden: er is een educatie commissie opgericht en een nationaal comité van trainers die verantwoordelijk zijn voor de duurzaamheid van training binnen de BKDP.

 

Voor vragen over het huidge project van TIE-Netherlands in Belarus mail Anna Ensing: anna@tie-netherlands.nl

Voor meer informatie over de BKDP en Wit Rusland, bezoek de pagina's:

 

English

(scroll down for news articles)

TIE-Netherlands has been supporting the independent democratic trade union BKDP (Belarusian Congress of Democratic Trade Unions) since 1997. A new project started in 2012; it is financially backed by FNV Bondgenoten (the largest trade union in the Netherlands) and the EU.  

Belarus is known as the last remaining dictatorship in Europe, with President Alexander Lukashenko ruling the country with an iron fist since 1994. Any attempts by citizens or organisations towards freedom and independence are crushed by his authoritarian regime, sometimes with brute force, often with devious bureaucratic means. Independent trade unions and media are a constant target, and as a result find themselves in an unrelenting struggle for survival.

Opposition and repression by the authorities was further solidified after the elections in 2012. Political organisations, demonstrations and strike actions were made illegal, and numerous political leaders were arrested. Currently, BKDP chairman Alexander Yaroshuk has been forbidden to leave the country, and any attempts to register new unions are systematically rejected.  

Nevertheless, it is not all doom and gloom. Despite its most devious and intimidating efforts, Lukashenko’s regime has as yet failed to destroy the BKDP. The union maintains a steady membership of 10.000, with some members leaving, but with others joining. In addition, violations of trade union rights in Belarus has become a top priority on the ILO agenda.

The current TIE project focuses on reinforcing the internal organisation and mobilising force of the BKDP and its member unions. Local, national and international training is provided to union members, so as to improve their knowledge and ability to defend their rights. The current project concentrates on strengthening the position of four particular groups of workers: youth, women, instructors and health-and-safety experts.    

FNV members are closely involved in implementing TIE’s projects in Belarus. The Working Group on International Solidarity - Metal deliberates on strategy and offers advice and guidance. By actively participating they are in the position to exchange knowledge and experiences concerning safety, negotiations, organisation and gender, with their colleagues in Belarus.

A good example is the 'Train-the-Trainers program that focuses on Occupational Health & Safety (OS&H) and is set up, coordinated and run by FNV members Ton Kitzen and Wim Dekkers. The goal of this project is to teach the BKDP activists to have more structure in their OS&H policies. In Belarus there is little structure in terms of OS&H and both employees, employers and experts have little knowledge about OS&H. As a result, workers are exposed to health risks and accidents at work. Ton and Wim are working on their program since early 2012 and continue until mid-2013. at the end of 2012, they handed over a manual on OS&H, developed by them and based on their practical experiences. See here a video of their work. Below are some articles.

Members of the BKDP, in part thanks to TIE, are now better equipped to put forth their interests and concerns during negotiations with company management and union decision-makers. This is especially true for female members, who established a BKDP Women’s Network in 2006. The union continues to diversify; there are currently signs of a youth network being established, and notably, members are becoming increasingly aware of problems such as corruption inside the unions. Furthermore, a lot more attention is now given to the education of members; an Education Commission has been established and a National Committee of Instructors has been put in charge of ensuring the sustainability of training given within the BKDP.

For more information on the projects in Belarus, mail Anna Ensing: anna@tie-netherlands.nl

For more information on the BKDP and Belarus visit:

website BKDP: www.bkdp.org

Website Vier Bomen: www.vierbomen.nl

Charter 97 (independent newswebsite) www.charter97.org

ILO: http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/countries/belarus.htm

 

Wit Russische vakbond neemt ideeën van Nederlandse kaderleden over

Kaderleden Ton en Wim zijn blij en trots om te zien dat veel onderdelen van hun trainingen door de Belarussische vakbond zijn opgepakt. Een verslag van hun meest recente seminar op 21-22 mei.

BKDP-leader Alexander Yarushuk was detained at the border between Belarus and Lithuania

BKDP-leader Alexander Yarushuk was detained on 19th May by Belarussian custom authorities at the border between Belarus and Lithuania without explanation. BKDP stands for Congress of Democratic Trade Unions of Belarus, the only independent trade union federation in Belarus.

“De dictatuur heeft ook invloed op leiderschap”

Wit-Rusland wordt al sinds 1996 geregeerd door dictator Lukashenko. “Dat bepaalt ook de stijl van leiderschap, het autoritaire zit in hun gedachten,” vermoeden Dennis en John, medewerkers van DAF in Eindhoven. De twee Eindhovenaren vertrekken komend weekend naar Minsk om hun ervaring met leiderschap te delen met lokale vakbonden.

“Veiligheid is een lange termijn investering”

Vervolgseminar Train the Trainer Belarus

 

In hetzelfde weekend dat de ramp in Japan plaatsvond, gaven twee Nederlandse kaderleden een seminar in Soligorsk, de Wit Russische stad waar de gevolgen van Tsjernobyl nog steeds aanwezig zijn. Ton en Wim vervolgden hun cursus over veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Discussies in Belarus met inbreng van Nederlandse kaderleden

Hoe kan de onafhankelijke vakbond in Belarus zorgen dat de wetgeving die werknemers beschermt ook daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht? De kaderleden Peter Koch en Piet de Vries dachten met de Wit Russen mee in deelden hun kennis en ervaring tijdens een seminar in Minsk.     

Artikel over bezoek kaderleden aan BOWW (vrouwenbond) Belarus gepubliceerd in OR krant Air Liquide BV

Jeanne van den Akker (kaderlid FNV Bondgenoten en lid van Werkgroep "Vrouwen Wit-Rusland") is in vorig jaar op bezoek geweest bij de vrouwenbond (BOWW) in Belarus. Op een seminar met het thema "kwaliteit van leven" hebben zij en een collga kaderlid ervaringen uitgewisseld over thema's als de vakbond in Nederland, arbeidsvoorwaarden, kinderopvang en het belang van een schone en gezonde werk en leefomgeving. Haar verslag is gepubliceerd in de OR krant van het bedrijf waar ze werkt, Air Liquide BV.

Belarus: Nationwide tragedy against the background of speachless silence of the regime

The BKDP Council made a statement in connection with deaths of workers, who perished in a blast occurred at “Pinskdrev” Furniture Company on October 25. The nationwide tragedy has happened but the regime is keeping speechless silence.
 

Kaderleden maken samen met Wit Russische vakbond een plan voor Veiligheid en Gezondheid

Van 23 tot 25 oktober bezochten kaderleden Ton Kitzen en Wim Dekkers de BKDP in Belarus. Zij evalueerden met de deelnemers de drie eerdere seminars over Veiligheid en Gezondheid en maakten gezamenlijk een plan voor vier vervolgseminars.

Zwangerschap op de vakbondsagenda

Vrouwen van het Vrouwennetwerk van de onafhankelijke vakbondsfederatie in Wit Rusland (BKDP) kwamen op 17 en 18 september bijeen in een gender-seminar over veiligheid en gezondheid op de werkplek. Zij bespraken hoe zij thema’s als rechten voor zwangere vrouwen en moeders op de vakbondsagenda kunnen krijgen. Anneke van Wezel, kaderlid van FNV Bondgenoten en expert op het gebied van dit thema, en vertegenwoordigers van TIE-Netherlands faciliteerden het seminar.

Belarus Promoting Foreign Investment but Violating Workers’ Rights (ITUC)

Brussels, 27 April 2010 (ITUC OnLine): Although the government of Belarus is continuing to engage in widespread and significant violations of workers’ rights, that has not stopped it organising a high-profile event with the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) on 27-28 April 2010 at the Palais des Nations in Geneva – Belarus Investment Days – aimed at attracting potential foreign investors to Belarus by enabling them to engage in meetings at the highest level with Belorussian officials.
 

Nederlandse kaderleden actief in Wit-Rusland

Ton Kitzen en Wim Dekkers hebben op hun werk bij DSM Limburg een ruime ervaring opgedaan met veiligheid en gezondheid op de werkplek. Sinds 2009 geven zij seminars aan kaderleden in Wit-Rusland om deze ervaring door te geven en de vakbond te versterken.  

 

Twee leden van de WIS- Metaal nemen deel aan seminar over CAO onderhandelingen in Minsk, Wit-Rusland

In het kader van het Wit-Rusland-project (dat wordt uitgevoerd door TIE-Netherlands in samenwerking met FNV Bondgenoten) vinden er dikwijls uitwisselingen plaats tussen Nederlandse kaderleden en hun collega’s in Wit-Rusland over onderwerpen die voor beide groepen van groot belang zijn.

“Women workers issues ARE trade Union issues”!

This was one of the conclusions of a three day meeting of members of the women’s network of the independent trade union federation the BKDP in Belarus. The women came together from 22-24 January 2010 for their annual policy conference, to discuss achievements and challenges of the network and to create new plans for the future.

Bondgenoten bezoekt Wit-Russische vakbond

bron: Bkader 6 FNV Bondgenoten

”Ze zijn hier veel onafhankelijker”
                   
Een kleine delegatie jongeren van FNV Bondgenoten nam eind augustus deel aan het zomerkamp van de enige Wit-Russische onafhankelijke vakbond. Thema: hoe organiseer je jongeren?
 

Proyecto de sindicalistas jóvenes entre Belarus y Holanda.

Este proyecto tiene como meta fortalecer el trabajo de organizar trabajador@s (en mayoría jóvenes) en Belarus y Holanda, e intercambiar experiencias sobre como hacer esto. El primer intercambio en agosto pasado ha generado mucho entusiasmo a ambos lados y ahora se quiere construir más lazos internacionales y fortalecer el trabajo organizativo. En Belarus se quiere construir un gremio especial de trabajadores jóvenes. Esto es un proyecto entre TIE-Holanda y los sindicatos FNV Bondgenoten y BKDP.

Nikolai Kanakh, BKDP vicevoorzitter over de samenwerking met TIE-Netherlands

 

Nikolai Kanakh, BKDP vicevoorzitter over de samenwerking met TIE-Netherlands: “Ik werk sinds 2005 samen met TIE. Vanaf dat moment zie ik dat het anders gaat dan met onze vorige partners. Je voelt weinig verschil tussen de trainer en de deelnemers. Het is meer een team in plaats van dat een persoon de ander zegt wat hij/zij moet doen. Ik waardeer de open houding, het respect en het vertrouwen van de kant van TIE-Netherlands. Ik zie steeds dat onze collega’s van TIE-Netherlands het van belang vinden dat de trainingen effectief zijn. Voor mij is het altijd erg interessant om op de evaluatieseminars aanwezig te zijn, te analyseren wat er is gedaan en wat we moeten doen om onze doelen te verwezenlijken. Het is belangrijk voor onze ontwikkeling en groei.
 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren