Over ons

TIE-Netherlands zet zich in voor de opbouw en versterking van een onafhankelijke en democratische vakbeweging. TIE maakt deel uit van een internationaal TIE-netwerk dat zich toelegt op scholing, ondersteuning en advies voor vakbondsactivisten. Samen met deze partners en lokale organisaties (vakbonden en basisorganisaties van werk-nemers) voert TIE in verschillende landen en regio’s projecten uit. In Nederland werkt TIE o.a. nauw samen met de Nieuwe Vakbeweging. TIE streeft naar een actieve deelname van Nederlandse vakbondsleden aan haar pro-jecten en naar uitwisseling van ervaringen en ideeën die bruikbaar zijn in de praktijk van het vakbondswerk in Nederland en andere landen.

In de visie van TIE is het vraagstuk van structurele armoede vooral een politiek en niet alleen een economisch probleem. Armoede wordt veroorzaakt door ongelijke machtsverhoudingen. Een sterke werk-nemersbeweging en organisatie van onderop zou in staat moeten zijn deze machtsverhoudingen te wijzigen. Voor TIE gaat het dus zowel om versterking van de directe belangenbehartiging op de werk-plek, als om het stimuleren van de versterking van de civiele samenleving in het algemeen. Hierbinnen neemt de vakbeweging van nature een centrale plaats in. Alleen een vakbeweging die werknemers wil én kan organiseren op de werkplek en die ook daadwerkelijk opkomt voor de belangen van werknemers, kan maatschappelijke ongelijkheid aanpakken.

TIE is van mening dat een democratische vakbond een democratische besluit-vormingsstructuur moet hebben, met democratische verkiezingen van hun vertegenwoordigers en met open informa-tiestromen en voldoende controlemecha-nismen voor alle werkers/leden. Daarnaast moet de vakbond de belangen van alle werkers behartigen ongeacht sociale status, aard van het werk, opleidings-niveau, soort arbeidscontract, gender, seksualiteit, leeftijd, handicap, al of niet lid van de vakbond. Dus ook van diegenen die een minderheid vormen op het werk en binnen haar organisatie.

Met betrekking tot de methodologie staat TIE bekend om haar innovatieve en ‘aanpak van vakbondsopbouw van onderop. Die aanpak gaat uit van steun aan werk-nemers op de werkvloer om praktische eisen te kunnen formuleren en uit te onderhandelen. TIE werkt ook aan de democratisering van officiële vakbonden via de werknemers. Het TIE-netwerk ontwikkelt projecten samen met lokale partner-organisaties (onafhankelijke vakbonden en basisorganisaties van werknemers). Deze projecten zijn gericht op:

  • scholing van werknemers en vakbondsvertegenwoordigers
  • uitwisseling van ervaringen en informatie tussen werknemers onderling en vakbondsvertegen-woordigers uit verschillende landen
  • gezamenlijk uitwerken en uitvoeren van ontwikkelde vakbondsstrategieën

Binnen de doelstelling “Versterking van een democratische vakbeweging wereldwijd” richt TIE zich specifiek op de volgende thema’s:

  • positie van werknemers in Vrijhandelszones
  • gender en LGBT issues
  • positie van jongeren
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • vakbondsversterking vanuit een ‘grass-roots’ perspectief.
  • Internationale solidariteit o.a. via sociale media

Samen met haar partners voert TIE projecten uit in een groot aantal landen, waaronder Marokko, Ghana, Mexico, Argentinië, Chili, Brazilië, Honduras, Guatemala, Turkije, Belarus, Rusland, Maleisië, Thailand, Sri Lanka, Indonesië en Cambodja.

Dowload hieronder de folder in het Nederlands, Russisch of het Turks. Binnenkort is deze ook beschikbaar in andere talen!